علي نجفي نژاد
علي نجفي نژاد

علي نجفي نژاد

دانشکده: مرتع و آبخیزداری

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: مدیریت مرتع

پست الكترونيكي: najafinejad(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 29897
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان