وبگاه شخصی علي نجفي نژاد

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: علي
نام خانوادگي: نجفي نژاد
دانشكده: مرتع و آبخیزداری
گروه آموزشي: مدیریت مرتع
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: najafinejad@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمرتع و آبخیزداری علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران  
كارشناسي ارشدآبخیزداری تهران ایران  
دكتريآبخیزداری تهران ایران  
مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
دانشیار       تخصص اصلی
1-فرسایش خاک
2-رسوبدهی آبخیزها
3-کنترل سیلاب
4-مدیریت جامع آبخیزهاآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


  بازديد : 17453
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان