وبگاه شخصی علي نجفي نژاد

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: حفاظت آب و خاک
سازه های مهندسی حفاظت آب و خاک
آبخیزداری
كارشناسي ارشد: سدهای کوتاه مدل های فرسایش و رسوب
دكتري: ارزیابی طرح های منابع طبیعی
  بازديد : 17457
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان